آدرس : اوین- دانشگاه شهید بهشتی- معاونت فرهنگی و اجتماعی- مدیریت شاهد و ایثارگر
 
تلفن :                                                                          29902201-22431883
نمابر:                                                                                        22431884
وب‌سایت :                                                              www.sbu.ac.ir/shahed  
پست الکترونیکی:                                                    sbu.shahed@gmail.com
کانال تلگرام:                                                                             shahedsbu​@ 
صفحه اینستاگرام فصلنامه آئینه ایثار:                                  shahed_magazine
صفحه اینستاگرام مدیریت شاهد و ایثارگر:                                      shahed.sbu 

ارتباط با ما