1. نسبت فارغ‌التحصیلی دانشجویان شاهد وایثارگر در سنوات مجاز نسبت به فارغ‌التحصیلی دانشجویان دانشگاه
 2. نسبت فارغ‌التحصیلان ممتاز/ استعداد درخشان شاهد و ایثارگر به فارغ‌التحصیلان کل دانشگاه

 3. تعداد پرونده‌ها یا در خواست‌های ارسالی جهت طرح در ستاد در هر سال / نیم سال (به تفکیک مقطع)

 4. پر‌‌تکرارترین در خواست یا موضوع از طرف دانشجویان شاهد و ایثارگر جهت طرح در ستاد به تفکیک مقطع در هرسال / نیم سال

 5. نسبت دانشجویان شاهد و ایثارگر مشروط در هر نیمسال (به تفکیک مقطع) به دانشجویان مشروط کل دانشگاه

 6. میانگین معدل دانشجویان شاهد وایثارگر به نسبت دانشجویان در هر گروه

 7. نسبت پذیرش دانشجویان شاهد و ایثارگر در مقاطع بالاتر به نسبت پذیرش دانشجویان دانشگاه

 8. میزان تصویب پیشنهادات مدیریت شاهد و ایثارگر در دانشگاه / جلسات در سطح وزارت علوم

 9. نسبت دانشجو به استاد مشاور

 10. نسبت دانشجو به پشتیبان

 11. نسبت اردوهای برگزار شده در مدیریت امور شاهد و ایثارگر به اردوهای دانشگاه ( میزان شرکت دانشجویان شاهد و ایثارگر در اردوها به دانشجویان دانشگاه)

 12. نسبت بهره‌مندی یا استفاده دانشجویان شاهد و ایثارگر از مشاوره‌های آموزشی/ روان شناختی به دانشجویان دانشگاه