معرفی اداره

از سال 1364 معاونت‌های جنگ و پشتيبانی كه بعدها به نام معاونت دفاعی در دانشگاه‌ها تغيير نام پيدا كرد زير نظر رئيس دانشگاه تشكيل شد. عمده فعاليت اين معاونت، سازماندهی و اعزام دانشجويان داوطلب به جبهه و همچنين رسيدگی به مسائل آموزشی و غير‌آموزشی دانشجويان تحت پوشش بود. در سال هزار و سیصد و هفتاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث جايگزينی ادارات كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر به جای پست معاونت دفاعی مطرح شد كه بر اساس مصوبه 274 مورخ 1370/12/20 در شورای عالی انقلاب فرهنگی ايجاد اداره كل دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه‌ها زير نظر رئيس دانشگاه تصويب شد. لازم به توضيح است كه قبلا در كنار اداره معاونت دفاعی، ستادی به نام ستاد شاهد وجود داشت كه مسئولیت رسیدگی به امور فرزندان شاهد را بر عهده داشت كه بر اساس مصوبه مذكور با معاونت دفاعی ادغام شد و اداره كل امور دانشجويان شاهد و ايثارگر جایگزین گردید.

در اجرای بند " هـ " ماده 5 آئین‌نامه جامع مدیریت دانشگاه‌ها مصوب 1389/12/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص وظایف معاونت فرهنگی و اجتماعی و با عنایت به مذاکرات هیئت رئیسه دانشگاه مورخ 1392/12/25 در خصوص سیاست تحول ساختاری در دانشگاه؛ مدیریت امور شاهد و ایثارگر به عنوان یکی از مدیریت‌های تابعه معاونت فرهنگی و اجتماعی تعیین شد.

ساختار سازمانی

   واحد فرهنگی                                    واحد آموزش                                       واحد رفاهی                                    واحد اطلاعات و آمار 

 

 مديران امور شاهد و ايثارگر به ترتيب احراز مسئوليت:

آقای دکتر سید محمودرضا آقامیری رئیس دانشگاه شهید بهشتی

​​​​​​​-آقای دکتر فاضل جهانگیری معاون فرهنگی و اجتماعی
​​​​​​​-آقای اصحاب کریمی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران
​​​​​​​-خانم بیتا جلالی فراهانی سرپرست فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران

- آقای دکتر سید محمودرضا آقامیری از سال 1364 تا سال 1371 مسئولیت معاونت دفاعی دانشگاه را بر‌عهده داشته‌اند.

- ابراهيم رضوانی (از سال 1378-1371)

- داود طالبی (از سال 1391-1378)

- سکینه زاهدی (از سال 1391 - تا تاریخ 1396/03/20)  

- زهرا رحیمی از تاریخ 1396/04/20

​​

کارکنان مدیریت امور شاهد و ایثارگر

 

شماره تماس

نام و نام خانوادگی

سمت

29902201

خانم زهرا رحیمی

مدیرامور شاهد و ایثارگر

29902206

خانم اعظم شیرازی‌ها

واحد فرهنگی

29902208

خانم فهیمه سعیدی

‍‍‍ واحد رفاهی

29902218

خانم حدیثه حاتمی

واحد آموزش

29902202

خانم نسرین جاهدی

کلاسهای تقویت بنیه علمی

29902201

خانم طیبه آذری نیا

مسئول دفتر

29902321

خانم مریم اصغری

مسئول وب سایت
 و  فصلنامه آیینه ایثار