آموزش نحوه برنامه‌ریزی درسی و کسب موفقیت تحصیلی

«نحوه برنامه‌ریزی درسی»
مصاحبه با آقای دکتر حسین پورشهریار کلشتری، هیات‌علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
«نحوه کسب موفقیت درسی و تحصیلی»
مصاحبه با آقای دکتر حسین پورشهریار کلشتری، عضو محترم هیات‌علمی دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی