مدیران پیشین

دکتر ابراهیم رضوانی
1378-1371
دکتر داود طالبی
1391-1378
دکتر سکینه زاهدی
1391-1396
خانم زهرا رحیمی
تیرماه 1396 تاکنون