مدیر مرکز

سرکار خانم زهرا رحیمی
مدیر امور شاهد و ایثارگر
۲۹۹۰۲۲۰۱
zahra.rahimi [at]mail.sbu.ac.ir
سرکارخانم رحیمی از تیرماه 1396 مدیریت امور شاهد و ایثارگر را برعهده دارند.